Opdrachtervaring

Opdrachtervaring

Diverse kleinere opdrachten Hierna worden de belangrijkste grotere interim opdrachten beschreven. Daarnaast is onder meer een organisatie ondersteund bij het financieringsvraagstuk van een nieuw bedrijfspand; werd een middle-manager gecoacht en is een businessplan opgesteld voor een retailer.

Projectleider informatievoorziening – oktober 2020 / heden
Samenwerkingsverbanden leggen de privacygevoelige gegevens vast in AVG-proof databases. De sturing op basis van deze vastleggingen is echter niet geïmplementeerd. Het doel van dit project is dat er allereerst operationeel gestuurd kan worden op de  ondersteuningstrajecten voor leerlingen. Hiermee is zicht op doorlooptijden, geleverde arrangementen en workload per begeleider. Daarnaast wordt de informatievoorzienging voor het tactische niveau ontsloten waardoor bijgestuurd kan worden op de inzet van begeleiders, de geboden arrangementen en op de vraag van schoolbesturen. Dit om te komen tot een optimale inzet gericht op een passende ondersteuning voor elke leerling.

CFO/ controller Samenwerkingsverband Zeeluwe – oktober 2019 / maart 2020
In deze overbruggingsopdracht is een bijdrage geleverd aan de werving van een nieuwe controller, het vierjaarlijkse ondersteuningsplan en de realisatie van managementinformatie vanuit het automatiseringssysteem.

CFO/ Concerncontroller Zone.college – oktober 2017 / september 2019
De vo/mbo-scholen Groene Welle en AOC Oost fuseren in 2018 en vormen Zone.college. De concerncontroller is verantwoordelijk voor de realisatie van een goede besturing en beheersing. Daarvoor moet een besturingssytematiek worden ontworpen en geïmplementeerd. Dit gebeurt in nauw overleg met de (negen) directeuren en het gecombineerde bestuur. Ook de RvT wordt hierin betrokken. De concerncontroller heeft een directe lijn met de RvT.

Directeur bedrijfsvoering Gooise Scholen Federatie – augustus 2016 / mei 2017
De portefeuilles personeel, financiën & beheer en ICT zijn binnen het A. Roland Holst College de verantwoordelijkheid van de directeur bedrijfsvoering / plaatsvervangend rector. Belangrijkste resultaatgebied is een goede besturing van de personele inzet waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van personeel.

CFO / Controller Zeeluwe, samenwerkingsverband Noord Veluwe – januari 2015 / juni 2017
Zie hieronder bij ‘controller samenwerkingsverband Unita’. Specifiek voor deze opdracht is dat het werkgebied uitgestrekt is (waardoor de binding gering is), dat sprake is van een forse bezuinigingsopdracht door de zgn. ‘negatieve verevening’, dat gekozen is voor het ‘schoolmodel’ (met beperkte samenwerking) en daarnaast dat het in 2014 gekozen besturingsmodel in 2015 reeds moet worden aangepast.

CFO/ Controller samenwerkingsverband Unita – september 2014 / heden
Unita is het samenwerkingsverband in het Gooi voor passend primair onderwijs en is gestart op 1 augustus 2014. Unita organiseert het passend onderwijs voor 25.000 kinderen op de 100 basisscholen in de regio. De controller is verantwoordelijk voor de opzet van de planning en controlcyclus, het risicomanagement en de informatievoorziening van bestuur en directie. Besturingsvraagstukken worden opgelost en operationele financiële processen worden ingericht.

CFO / Controller Het Baarnsch Lyceum – februari 2014 / juli 2016
Het Baarnsch Lyceum is een school met 130 personeelsleden. De huidige tijd vraagt om een professionele besturing. Hiervoor moet er meer up-to-date informatie beschikbaar zijn en moeten de management processen integraler worden. Een professionele planning & controlfunctie met een daarop ingerichte financiële functie moet worden ingericht.

Businesscontroller Operations V&D  – september 2013 / juli 2014
De business controller is lid van het management team Operations dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de resultaten van de ruim 60 V&D vestigingen. Dit betreft enerzijds het personeel en anderzijds de winkel: uitstraling, indeling, verbouwingen etc. De controller is verantwoordelijk voor zowel de beheersing en optimalisatie op de korte termijn als de beheersing van projecten op de langere termijn.

Projectleider commerciële informatievoorziening Intratuin  – juni / september 2013
Intratuin vormt zichzelf langzaam om van een inkooporganisatie naar een franchise-retail organisatie. De commerciële informatie (omzet, marge, omloopsnelheid) wordt hierbij steeds belangrijker. De huidige informatievoorziening biedt niet voldoende basis voor de te nemen stappen. De opdracht leidt tot een heldere en gedragen definitie van de belangrijkste stuurinformatie alsmede de oplevering van deze informatie danwel de te nemen stappen (projectplan) om deze informatie op korte termijn ter beschikking te krijgen. Tevens coaching nieuw aangestelde commercial controller.

Projectmanager Inbound Logistic Cost Reduction V&D  – oktober / december 2012
Dit project leidt tot directe en structurele kostenbesparingen in de logistieke keten van V&D. De processen ten behoeve van het hangend aanleveren aan winkels, de reconditionering van mode, de security-tagging, de (prijs-)labeling en de verpakking worden geanalyseerd. Resultante is een aantal concrete projectplannen om vanaf 2013 tot structurele besparingen te komen.

Controller Business Unit Voortgezet Onderwijs Van Dijk Educatie – januari / oktober 2012
Dit is een nieuwe Business Unit met management team waardoor multidisciplinair gewerkt kan worden. Te behalen resultaten: managementinformatie structureel beschikbaar krijgen middels de implementatie van een datawarehouse (ontsluiting via Cognos). Daarnaast: sturing van de Business Unit naar een professioneel niveau door gedegen, gedragen plannen en goede beheersing van investeringen en uitvoering.

Concerncontroller Van Dijk Educatie – december 2010 / december 2011
Deze nieuwe functie was voor Van Dijk Educatie (school- en studieboekendistributeur) noodzakelijk geworden door de verwerving van de Boekhandelsgroep Nederland in 2009. Leidinggevende functie aan 4 business controllers. Resultaten: professionalisering van de besturing van de organisatie door het voeren van een gedegen planning & controlcyclus. Voorts herfinancieringstraject met banken inhoudelijk ondersteund.

Budget & Planningmanager Merchandise V&D – juni / november 2010
De budget & planningmanager rapporteert, samen met twee commercieel managers, aan de commercieel directeur. Het is de verantwoordelijkheid van de budget & planningmanager om de marges, voorraadhoogtes, afprijzingen en omzet te plannen en te bewaken. Daartoe wordt nauw samengewerkt met vooral de commercieel managers en logistiek.

Controller Agrarisch Opleidingscentrum Oost – december 2009 / april 2010
Zie hierna (september 2008 / juni 2009) voor een toelichting op deze rol die deze vijf maanden ad interim is vervuld. Belangrijkste resultaat is dat de planning & controlcyclus meer integraal is geïmplementeerd. De kaders voor personeelsbeleid en de meerjarenraming zijn een integraal onderdeel van deze cyclus geworden.

Projectleider reorganisatie indirecte functies bij AOC Oost – juli 2009 / maart 2010
De organisatie  is bezig de kwaliteit van de primaire processen te verbeteren. Mede daartoe is een team-structuur ingevoerd. De volgende stap is het professionaliseren van de indirecte functies (plm. 80 fte), zodanig dat de uitvoeringsorganisatie kan vertrouwen op en ook zo min mogelijk verantwoordelijk is voor haar ondersteuning. Enerzijds moeten taken worden overgedragen en geprofessionaliseerd; anderzijds zal de indirecte organisatie haar houding en gedrag moeten aanpassen omdat de afgesproken service geleverd zal moeten worden.

Controller Agrarisch Opleidingscentrum Oost – september 2008 / juli 2009
AOC Oost wil de planning & controlcyclus invoeren en een controller gaan aanstellen. De uitdaging in deze opdracht is met name om het management te leren met gespecificeerde (financiële) plannen te werken. Waar vroeger ”de fte”s werden toegekend o.b.v. een formule”, moet nu worden gepland en beargumenteerd waarom welke bezetting (en overige uitgaven) nodig zijn. Dit moet ook nog eens afgestemd worden met collega”s, en vervolgens moet dat waargemaakt worden. De verantwoording is vervolgens het sluitstuk om de leercirkel rond te maken en te komen tot betere plannen en het efficiënter en effectiever inzetten van middelen.

Projectcontrol besluitvorming Logistieke structuur V&D – februari / augustus 2008
V&D heeft in december 2007 besloten om de toekomstige Logistieke structuur vast te stellen. Opties daarbij waren: optimalisatie huidige structuur, centralisatie logistieke activiteiten in een nieuw distributiecentrum en uitbesteding. Deze opties zijn parallel onderzocht. TNT en NDL zijn gevraagd offerte uit te brengen op basis van een request for proposal. Tegelijkertijd zijn met Groenewout de implicaties van een centraal distributiecentrum vastgesteld. Mijn rol was hierin voornamelijk financieel. Hetgeen betekent dat ik verantwoordelijk was voor consistentie en vergelijkbaarheid van de financiële implicaties van de verschillende opties. Uiteraard hangt dit nauw samen met een goed begrip van de voorgestelde logistieke structuur. Equaterra (onderdeel Morgan Chambers) heeft het proces met de offertes begeleid en ook Maxeda (moederorganisatie) speelde een actieve rol. Eind juni is op basis hiervan, conform planning, een besluit genomen.

Projectleider Commercieel Jaarplan V&D – augustus 2007 / februari 2008 (2 dagen per week).
De afstemming tussen commerciële plannen en de ontwikkelingen in de filialen maakt dat het opstellen van een consistent jaarplan waarin de verantwoordelijkheden geheel duidelijk zijn niet eenvoudig is. Voor alle filialen moet nl. een uitdagend, haalbaar plan worden opgesteld terwijl Buying & Merchandising verantwoordelijk is voor zowel assortiment als prijsstelling. Het opstellen van een realistisch en uitdagend plan, dat gedragen wordt door zowel de commerciële als operationele organisatie is de doelstelling van dit project.

Optimalisatie Crediteurenadministratie V&D – mei 2007 / maart 2008 (2 dagen per week).
De crediteurenadministratie (18 fte) verzorgt het proces van de inkomende facturen. Dit proces is sterk verweven met zowel het inkoop- als het logisitieke proces. In samenspraak met deze functies worden verbeteringen geïmplementeerd, gericht op allereerst kwaliteit, maar ook efficiency. Dit vanuit een leidinggevende en dus integraal verantwoordelijke rol.

Projectleider invoering IFRS Bijenkorf – november 2006 / april 2007
Maxeda (voorheen Vendex KBB) voert IFRS in per 1 februari 2007. De Bijenkorf voert, als zelfstandige dochter, een eigen administratie en kent zijn eigen specifieke processen (zeer groot en divers assortiment, veel concessionairs etc.). In het bijzonder de overstap van de tot nu toe gehanteerde retailmethode voor de waardering van voorraden naar de costplus-methode heeft (ook systeemtechnisch) vergaande consequenties.
Vanuit financial accounting perspectief zijn de belangrijkste IFRS-issues: Inventories (IAS 2), Properties, Plant & Equipment en Leasing (IAS 16 en 17), Foreign exchange-aspecten en de presentatie en waardering van financial assets en liabilities (IAS 32 i.c.m. IFRS 7, alsmede IAS 39).

Analyse Bedrijfsvoering bij een onderdeel van het Summa College (voorheen Regionaal Opleidingscentrum Eindhoven) – november 2006 / januari 2007
Rol: projectleider. Opdrachtgever: directeur van de school voor Werktuigbouwkunde en metaal.
Deze school wil zijn bedrijfsvoering optimaliseren. Doelstelling is om beter in te kunnen spelen op de vraag van het bedrijfsleven, efficiënter te werken en tevens een bijdrage te kunnen leveren aan de ROC doelstellingen. Met name de kapitaalintensiviteit en de hoge mate van contractonderwijs maken deze school uniek binnen het ROC. Vraag is hoe hier mee om te gaan. Daartoe wordt de bedrijfsvoering geanalyseerd op basis van het ook bij ROC Rivor gebruikte model (zie hierna).

Risico-analyse Regionaal Opleidingscentrum Rivor/ Tiel – september / november 2006
Rol: projectleider. Opdrachtgever: College van Bestuur.
Dit ROC wil zijn beleidsvoerend vermogen versterken, daartoe worden de risico”s op Governance en managementnivo in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van de besturingscyclus: doelstellingen en risico”s moeten leiden tot stuurmaatregelen en vervolgens moet vastgesteld worden dat de resultaten ook bereikt worden. Risico’s ontstaan waar deze cyclys niet ‘rond’ is. Eindproduct is, naast deze analyse, de projectformulering om de risico’s structureel te gaan beheersen.